"ayrıntılandırılmıştır var" çevrilmesi Fransız diline:


  Sözlük Türk-Fransızca

Ayrıntılandırılmıştır - tercüme : Ayrıntılandırılmıştır var - tercüme :

Ads

  örnekler (Harici kaynaklar, incelemediniz)

Bunların ilki kapsamında, 100 civarında belirli tedbir AB Üye Devletleri tarafından 2008 de uygulamaya konmak üzere ayrıntılandırılmıştır.
Le premier de ces deux plans comporte près de 100 actions spécifiques planifiées et devant être mises en œuvre pour 2008 par les États membres.
Var, var.
Oui.
Catherine. Var. Var.
Oh, Catherine...
Var. Okulumuz var.
Si, on a une école.
Kimliğin var, gelirin var, nüfuzun var.
Tu as une identité, tu as un revenu, tu as de l'influence.
İşim var, turizm var, ziyaretçiler var.
J'ai du travail, il y a du tourisme et des visiteurs.
Bahçeler var, bağlar var.
jardins et vignes,
Zorluklar var, zorluklar var.
Il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever.
Beyninizde var, akciğerlerinizde var.
Ça vous obsède, ça vous étouffe.
Rengi var, hareket var.
Elle ajouta, Il y a des couleurs, du mouvement.
Var,var,olduğunu göreceksin!
Nous te montrerons quels droits nous avons!
Viski var, kokteyl var.
Cocktails, petits et grands.
Uzunu var, kısası var.
À votre guise.
Köpeklerim var. Atlarım var.
J'ai mes chiens, j'ai mes chevaux.
Sapanım var, bıçağım var.
Je suis bon au lancepierres. Et j'ai un couteau.
Evet var! Evet var!
Il y en a une !
Ne var? Ne var?
Que se passetil ?
Kanatları var, gözleri var, antenleri var, bacakları var. Yaşam öyküsü karmaşık.
Il a des ailes, il a des yeux, il a des antennes, des pattes une histoire de vie compliquée.
Var
Var
var
existe
Var.
Oui, c'est le cas.
Var.
Il y en a une.
Var.
J'en ai.
Var.
Il y en a dehors. Laissezmoi l a paix! La paix.
Var.
Vous le pouvez.
Var.
En effet.
Var.
Quelque chose vous tourmente.
Var.
J'en ai déjà.
Var.
Il y en a une.
Var.
La voici.
Ticaret var, silahsızlandırma var, sınırlar arası ilişkiler var.
Il y a le commerce, il y a le désarmement, il y a les relations transfrontalières.
Vin var, Toby var, Judy var ikimiz varız.
Parce qu'on a Vin et Toby et Judy... et nous.
Bir kızım var, var dedimse, benim oldukça var.
Tant qu'elle est mienne...
Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var.
un temps pour naître, et un temps pour mourir un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté
Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var. Saklamanın zamanı var, atmanın zamanı var.
un temps pour chercher, et un temps pour perdre un temps pour garder, et un temps pour jeter
Yırtmanın zamanı var, dikmenin zamanı var. Susmanın zamanı var, konuşmanın zamanı var.
un temps pour déchirer, et un temps pour coudre un temps pour se taire, et un temps pour parler
'Dinozor Gezegeni' var, 'Yerçekimi' var.
Dinausaur Planet, Gravity.
Burada Uffizi var, MoMA var,
Vous avez la Galerie des Offices, le MoMA,
'Varlığım var ve egom var.'
Parce que tout le monde dit ça il y a mon Être et il y a mon ego.
Öncelikler var, acil olanlar var.
Il y a des priorités, il y a urgence.
Zaten bakanlığımızda ihtiyaç var. Var.
Vous l'avez déjà fait, Ministre.
Ne var? Kibritin var mı?
T'as pas des alumettes !
Şişeniz var mı? Var mı...
Des gags ou des gaffes?
Sakızınız var mı? Evet, var.
Avezvous de la gomme à macher ?
Buna hakkım var. Param var.
J'ai le droit de regarder.

 

Ilgili aramalar: Var - Var Olmak - Diyabetim Var - Astımım Var - Kanamam Var - Nezlem Var - önemi Var - Tıkanıklık Var - Hakkı Var - Parmağın Var -